Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen keräämistä ja käyttöä Ellappi Oy:ssä. Selosteessamme kuvataan miksi ja mitä henkilötietoja keräämme, mihin niitä käytämme sekä millaisia oikeuksia sinulla on. Ellappi Oy (y-tunnus 1552557-1) on vastuussa tässä selosteessa kuvattujen henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita. Vastaamme tietosuojaan liittyviin kysymyksiin yhteydenoton perusteella.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu tämän tietosuojaselosteen ja
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Ellappi Oy, Mäntyvaarantie 1, 96100 Rovaniemi
Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö Merja Utriainen
merja.utriainen@ellappi.fi, +358 40 137 1604

2. Miksi ja millaisia tietoja keräämme?

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttamat henkilötietojen käsittelijät käyttävät asiakkaidensa henkilötietoja
asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen sekä maksujen valvontaan ja perintään.

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Asiakkuuden perustiedot, kuten
– nimi, henkilö- tai y-tunnus, asiakasnumero, yhteystiedot (puhelinnumero, osoitetiedot)
– yhteyshenkilö, nimike
Asiakassopimusten tiedot, kuten
– käyttökohteen tiedot (sijainti)
– laskutukseen liittyvät tiedot

4. Tietolähteet

Asiakkailta saadut tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tarvittaessa tietoja voidaan päivittää esimerkiksi jonkun osoite- tai puhelinnumeropalvelua tarjoavan rekisteristä.

5. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Ellappi Oy:n palveluntuottajille tai alihankkijoille kohdassa 1. mainittujen asioiden suorittamiseksi. Viranomaisille, jolla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, tietoja luovutetaan pyynnöstä.
Pyynnöstä on käytävä ilmi lain kohta mihin pyyntö perustuu.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Kerätyn (”rekisteröidyn”) tiedon suojaaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu luottamuksellisuuteen sekä ainoastaan työtehtävissä kuvattuun ja teknisesti rajattuun laajuuteen.
Asiakastietojen käsittelystä vastaavilta edellytetään sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Sähköinen aineisto on varmennettu, niin että rekisterinpitäjän tai henkilötietoja käsittelevän ylläpitämät laitteistot ja
ohjelmistot on suojattu sekä varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti.
Manuaalinen aineisto säilytetään kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa.

7. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän kohdassa 2. määriteltyjen toimintojen kannalta tarpeellisen ajan.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

– tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista
sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti
– pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti
– saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa , ja
siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tietopyyntölomake on saatavissa pyytämällä osoitteesta merja.utriainen@ellappi.fi.